Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich obchodních podmínkách společnosti PMN-Výroba nerezového zařízení s.r.o. 

Kdo zpracovává Vaše údaje? 

Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek bude zpracovávat společnost PMN-Výroba nerezového zařízení s.r.o. (IČO: 24721042, Praha 10 - Horní Měcholupy, Padovská 585/10, PSČ 10900, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 168743), provozovatel internetového obchodu, výrobce a distributor gastronomického vybavení (dále jen “Správce”). U Správce je ustanoven Pověřenec pro ochranu osobních údajů, který může být kontaktován elektronickou poštou na adrese: gdpr@pmn-nerez.cz

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého našeho zboží, či přihlášením se k odběru obsahových newsletterů), resp. uzavření smlouvy o užívání této služby.

Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při registraci:

 1. Email
 2. Heslo v zašifrované podobě
 3. Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)
 4. Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pro vyřízení objednávky / dodání zboží)
 5. Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha
 6. Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky nebo doručování)
 7. Platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákupu na našem e-shopu atd.)
 8. Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v kontaktním formuláři)

 

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem včetně administrace a provedení platby (v případě objednávky) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb, a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

 1. zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových 
 2. provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány
 3. analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám
 4. získání klientských výhod z námi organizovaných marketingových kampaní
 5. zasílání obchodních sdělení (odhlášení z přijímání obchodních sdělení je možno provést v nastavení vašeho účtu, popřípadě v samotném sdělení / newsletteru
 6. zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře

 

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat své služby a efektivně komunikovat.  

Kdo bude mít přístup k Vašim údajům?

Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.

Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

 1. osoby, které pro nás zajišťují vedení účetnictví a zpracování mezd
 2. osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;
 3. osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;
 4. poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);
 5. poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky;
 6. poskytovatelé technických řešení umožňující jednoduché dodání Vaší objednávky a notifikaci o dodání objednávky;

 

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje  předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně na základě Vámi uděleného souhlasu po dobu dalších 10 let, nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán.

Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu.

Údaje získané v rámci registrace, pokud je možné tuto službu využívat i bez Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak zpracováváme po dobu využívání registrované služby a dále obvykle 6-12 měsíců po jejím zrušení. Následně jsou obvykle ukládány po přiměřenou dobu pouze základní identifikační údaje a údaj o tom, z jakého důvodu byla registrace ukončena či údaje tvořící součást provozních záloh.

Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem:

 1. poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouvu představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat);
 2. splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, vést účetní a mzdovou agendu); či
 3. zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

 

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Souhlas a osoby mladší 18 let?

Zpracování osobních údajů dítěte je zákonné, je-li dítě ve věku nejméně 16 let. Je-li dítě mladší 16 let, je takové zpracování zákonné pouze tehdy a do té míry, pokud byl tento souhlas vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost k dítěti. Vzhledem k typu zboží a služeb, které nabízíme a možným platebním metodám - předpokládáme obchodní i marketingový styk s osobami ve věku přesahující 18 let. I přes to v rámci výslovného souhlasu požadujeme prohlášení, že souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje osoba satrší 16let.

Jak jsou mé osobní údaje zabezpečené?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. V této souvislosti Vás ubezpečujeme, že pravidelně kontrolujeme, zda systém neobsahuje slabá místa a nebyl vystaven útoku a používáme taková bezpečností opatření, aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům, a která s ohledem na aktuální stav technologií poskytují dostatečné zabezpečení. Přijatá bezpečnostní opatření jsou pak pravidelně aktualizována a kontrolována. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány.

Jak můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat?

Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: gdpr@pmn-nerez.cz. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro některé služby je však pro zpřístupnění služby předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje Vám poskytovat naše služby a tyto neustále zlepšovat. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat. 

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva:

 1. právo svůj souhlas kdykoli odvolat;
 2. právo osobní údaje opravit či doplnit;
 3. právo požadovat omezení zpracování;
 4. právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;
 5. právo požadovat přenesení údajů;
 6. právo na přístup k osobním údajům;
 7. právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;
 8. právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech; a
 9. další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách v našem portfoliu máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu.  Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílat nebudeme. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte kontaktních informací uvedených na našem webu: www.pmn-nerez.cz či elektronickou poštou na adrese: gdpr@pmn-nerez.cz nebo písemně na naší adrese: PMN-Výroba nerezového zařízení s.r.o., Praha 10 - Horní Měcholupy, Padovská 585/10, PSČ 10900, k rukám pověřence pro ochranu osobních údajů.

V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali Vaši totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření, abychom zamezili přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.